PGNiG
IGG
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
Image
PGNiG

Podsumowanie obrad 24 Konferencji GAZTERM 2021

Image

Paliwa gazowe w procesie transformacji energetycznej Polski i regionu TrójmorzaSzczyt gazowy Trójmorze – Ukraina

24 edycja Konferencji GAZTERM już za nami. Po raz kolejny obrady objęte zostały patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który skierował do uczestników wydarzenia list odczytany przez Ministra Jakuba Kumocha. Konferencja ponownie uzyskała także wsparcie od lidera polskiego rynku gazu Polskiego  Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które zostało Partnerem Głównym Gazterm 2021. To dobitne uhonorowanie GAZTERMU traktujemy jako wyraz uznania dla wysokiego poziomu merytorycznego Konferencji, dla programu, który od kilku lat tworzony jest wspólnie z Dolnośląskim Instytutem Studiów Energetycznych.

Przewidziane w programie panele dyskusyjne poprzedzone zostały jednak szczególnym wydarzeniem jakim było podpisanie przez PGNiG oraz ERU Management Services umowy na mocy, której polska spółka nabyła pakiet kontrolny udziałów w ukraińskiej spółce Karpatgazvydobuvannya. Firma ta jest właścicielem koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu w graniczącej z Polską zachodniej części Obwodu Lwowskiego.

Przeprowadzone w trakcie tegorocznego GAZTERMU dyskusje i polemiki wniosły ogromny ładunek merytoryczny w zakresie wiedzy o aktualnej sytuacji w sektorze gazowym i rynkach gazu ziemnego. Pozwoliły także uczestnikom Konferencji zapoznać się z poglądami, ocenami i prognozami wyrażonymi przez czołowych menagerów i ekspertów sektorów: gazowego, elektroenergetycznego i finansowego. Na szczególną uwagę zasługiwały także wypowiedzi wysokiej rangi przedstawicieli administracji rządowej, którzy przedstawili aktualne kierunki polityki państwa polskiego wobec gazu ziemnego. Uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się także z interesującymi wypowiedziami gości zagranicznych, w tym szczególnie licznych w tym roku przedstawicieli Ukrainy.

W tym roku obrady GAZTERMU koncentrowały się na dwóch generalnych zagadnieniach: współpracy regionalnej oraz transformacji energetycznej. W międzynarodowej część programu  zaakcentowano przede wszystkim  temat zakresu i kierunków współpracy pomiędzy państwami Inicjatywy Trójmorza a Ukrainą. W dyskusjach panelowych udział wzięła bardzo mocna reprezentacja z Ukrainy. Dwóch posłów Wierchownej Rady z komisji energetyki – Andrij Gerus stojący na czele komisji energetyki oraz Andrij Żupanin przewodniczący podkomisji do spraw gazu przedstawiali stanowisko Ukrainy podczas Szczytu gazowego Trójmorze – Ukraina. Wskazywali przy tym postępy w reformie ukraińskiego rynku gazu oraz podkreślali nadchodzące zagrożenie związane z planowanym uruchomieniem Nord Stream 2. Opinie pozostałych dyskutantów były zgodne, że państwa regionu Trójmorza mogą wspierać Ukrainę w realizowanym  procesie reformy jej rynku gazu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw paliwa gzowego. Jak zauważył reprezentujący Prezydenta RP Minister Jakub Kumoch, planowane jeszcze w tym roku uruchomienie połączenia Nord Stream 2 spowoduje deficyt bezpieczeństwa po stronie Ukrainy. Rosja wygaszając tranzytowy przesył gazu przez Ukrainę zyska bowiem większą możliwość wywierania presji na to państwo. W tym przypadku Polska dysponująca zdywersyfikowaną infrastrukturą może wspomóc swojego ukraińskiego sąsiada. Szef ukraińskiego operatora LLC Gas TSO of Ukraine Sergiy Makogon akcentował natomiast potrzebę współpracy Polski i Ukrainy w zakresie efektywnego wykorzystania ukraińskiej infrastruktury przesyłowej i rozwoju handlu transgranicznego. Potencjał rynkowy ukraińskich magazynów gazu, w kontekście współpracy z Trójmorzem, podkreślał natomiast Sergii Pereloma, prezes ukraińskiego operatora podziemnych magazynów gazu Uktransgaz i jednocześnie wiceprezes Naftogazu. Polscy dyskutanci wskazywali, że perspektywicznym obszarem kooperacji z Ukrainą mogą być  działania na rzecz nowych technologii prowadzących do dekarbonizacji sektora gazu, co jest konieczne w świetle założeń „Europejskiego Zielonego Ładu”. To właśnie realizacja unijnej strategii neutralności klimatycznej będzie w najbliższych latach wywierać największy wpływ na branżę gazowniczą i funkcjonowanie rynków gazu w państwach Unii Europejskiej. To stwierdzenie właściwie nie budziło żadnych wątpliwości wśród uczestników konferencyjnych dyskusji. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski zaznaczył, że przeprowadzenie transformacji energetycznej wymaga odpowiedzialnych decyzji ponieważ ich skutki będą odczuwalne przez kolejne dziesięciolecia. Trzeba zadbać o to aby transformacja energetyczna nie stała się „czasem chaosu”.

W trakcie kolejnych dyskusji i polemik wyłaniał się zarys obrazu polskiego modelu transformacji opartego na zasadzie etapowości osiąganych zmian. Według Piotra Dziadzio, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, dla gazu oznacza to, że zyskuje status paliwa pomostowego, które w najbliższej dekadzie będzie zastępowało węgiel w  elektroenergetyce. Jednak pozostanie on nadal paliwem emisyjnym i nie należy spodziewać się utrzymania dalszej akceptacji Komisji Europejskiej dla jego obecności w gospodarce. Wyzwaniem dla całego sektora jest więc jego dekarbonizacja przede wszystkim poprzez wprowadzenie zielonych gazów. Najczęściej wymienianym przez uczestników dyskusji nieemisyjnym gazem był zielony wodór. To właśnie na nim będzie koncentrowała się uwaga branży w najbliższych latach oraz kierowane będą środki na inwestycje w technologie wodorowe. Pokonanie wszystkich barier na drodze zbudowania gospodarki wodorowej będzie wymagało czasu jednak to właśnie zielony wodór będzie beneficjentem wsparcia regulacyjnego i finansowego przygotowywanego przez Komisję Europejską.

Reasumując z przebiegu obrad XXIV edycji Konferencji GAZTERM można wyciągnąć następujące generalne wnioski:

 • Istnieje duży potencjał współpracy pomiędzy państwami Trójmorza a Ukrainą w zakresie handlu transgranicznego gazem, wzmacniania bezpieczeństwa dostaw oraz wsparcia dla kontynuacji reformy ukraińskiego rynku gazu.
 • Przedmiotem regionalnej współpracy w ramach Trójmorza powinno być wykorzystania paliwa gazowego w procesie transformacji energetycznej oraz budowy technologii pozyskiwania zielonych gazów.
 • W interesie Polski jest utrzymanie tranzytowej roli Ukrainy w przypadku transportu rosyjskiego gazu w kierunku zachodnim. Uruchomienie przesyłu gazu przez Nord Stream 2 przy jednoczesnym wygaszeniu transportu realizowanego przez system rurociągów Braterstwo, grozi zwiększeniem presji politycznej i militarnej Rosji na Ukrainę,
  a w konsekwencji destabilizacją tego państwa.
 • Polska już niedługo, bo w przyszłym roku będzie niezależna od rosyjskich dostaw gazu ziemnego. Bezpieczeństwo energetyczne kraju w tym aspekcie będzie więc zabezpieczone.
 • Uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostaw gazu umożliwi Polsce przeprowadzenie trudnego procesu transformacji energetycznej, w której gaz będzie odgrywał rolę paliwa przejściowego.
 • Transformacja energetyczna wymaga czasu i etapowego podejścia do procesu zmian
  i osiągania kolejnych kamieni milowych.
 • W świetle aktualnej strategii klimatycznej UE sektor gazowniczy będzie musiał sprostać zadaniu jakim jest dekarbonizacja i przejściu na czyste gazy, a w tym przede wszystkim na zielony wodór.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konferencji za aktywny udział w obradach. Partnerom
i sponsorom dziękujemy za wsparcie, dzięki któremu możemy utrzymać  wysoki poziom merytoryczny  i organizacyjny wydarzenia. Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w 25 Jubileuszowej Konferencji Gazterm 2022 , której termin już wkrótce przekażemy do Państwa wiadomości.

 

Organizatorzy 24 Konferencji Gazterm 2021

Szanowni Państwo,
w dniach 29.08.-01.09.2021 r. w Międzyzdrojach odbędzie się już po raz 24 Konferencja GAZTERM, która jest prestiżowym miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli branży energetycznej z Polski i ze świata. Pandemia Covid 19, która zaburzyła normalne funkcjonowanie wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego niestety nadal nie pozwala nam wrócić do  normalności. Jednak mimo wielu trudności rynki gazu działają i spełniają  swoje podstawowe funkcje a także próbują sprostać nowym wyzwaniom, które czekają w najbliższej przyszłości całą branżę energetyczną. Organizatorzy Konferencji Gazterm starają się monitorować i analizować procesy zachodzące na polskimi międzynarodowych rynkach gazu aby tematyka corocznych spotkań dotyczyła najbardziej aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed branżą energetyczną. Niewątpliwie takim wyzwaniem jest  transformacja  energetyczna  i rola paliw gazowych, a w szczególności gazu ziemnego w tym  nabierającym tempa procesie  zarówno w wymiarze krajowym jak i regionalnym oraz światowym.
 
Transformacja energetyczna to najpoważniejsze wyzwanie dla sektorów energii i gazu co najmniej w najbliższym dziesięcioleciu. Realizacja celów klimatycznych Unii Europejskiej wymaga ogromnych nakładów finansowych na nowe inwestycje oraz innowacyjnego podejścia do zagadnień technologicznych i logistycznych w szeroko rozumianej energetyce. Konieczne stało się  pilne wypracowanie optymalnych modeli transformacji energetycznej dostosowanych do indywidulanych uwarunkowań poszczególnych państw UE. Potrzeby w tym zakresie stwarzają ogromny potencjał dla rozwoju kooperacji państw, przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych i ośrodków naukowych. Inicjatywa Trójmorza jest dobrą platformą dla uruchomienia i rozwijania współpracy na rzecz transformacji energetycznej w regionie i szerzej w całej UE. Gaz ziemny powinien pełnić pomostową rolę w polskim i regionalnym modelu transformacji elektroenergetyki i ciepłownictwa. Branża gazownicza powinna zaangażować się także w złożony proces transformacji przemysłu petrochemicznego i chemicznego, działając na rzecz udostępnienia i upowszechnienia „zielonych gazów” (wodór, biometan). Transformacja energetyczna to zatem poważne wyzwanie dla branży gazowniczej i jednocześnie ogromna szansa biznesowa dla tego sektora.

 

Kontynuując kilkuletnią już tradycję międzynarodowych szczytów gazowych tym razem chcemy skoncentrować się na możliwościach i potencjale współpracy pomiędzy państwami współtworzącymi Inicjatywę Trójmorza i Ukrainą. Dyskusja na ten temat będzie pierwszym wydarzeniem 24 Konferencji GAZTERM i przeprowadzona zostanie w ramach Szczytu Gazowego Trójmorze-Ukraina. Jesteśmy przekonani, że wyzwania jakie wiążą się z budową bezpieczeństwa energetycznego, płynnego rynku i przede wszystkim transformacją energetyczną wymagają wielostronnej współpracy oraz koordynacji podejmowanych wysiłków.

 
 
 
Okrzepła i rozwijająca się Inicjatywa Trójmorza tworzy odpowiednią płaszczyznę polityczną do ustalania i wdrażania strategicznych planów w tych obszarach. Państwa Trójmorza zyskują coraz więcej atutów: kolejny, trzeci w regionie terminal LNG na chorwackiej wyspie Krk rozpoczął już działalność, polski terminal w Świnoujściu zwiększa swoje moce regazyfikacyjne, rurociągi Baltic Pipe i GIPL znajdują się w zaawansowanej budowie, trwają także prace budowlane na granicy polsko-słowackiej, przez którą w niedalekiej perspektywie przechodzić będzie nowy interkonektor. Natomiast Ukraina, stawiając czoła zagrożeniom militarnym i gospodarczym, potrafiła z sukcesem zakończyć bardzo trudny etap reformy swojego rynku gazu przeprowadzając unbundling i wyodrębniając niezależnych operatorów przesyłowego i magazynowego. Jednocześnie zauważalna jest determinacja z jaką ukraińscy operatorzy starają się budować atrakcyjną ofertę usług infrastrukturalnych dla uczestników rynków gazu z całej Europy. Podane przykłady współtworzą już odpowiednia masę krytyczną dla wykreowania i uruchomienia wspólnych strategicznych projektów gazowych. Jednym z celów organizatorów tegorocznego GAZTERMU jest umożliwienie rozpoczęcia dialogu w tym zakresie.  Dyskusja w ramach Szczytu Gazowego, do której zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele rządów państw Trójmorza i Ukrainy, będzie koncentrować się m.in. na następujących zagadnieniach: Jak wykorzystać istniejącą i budowaną infrastrukturę (rurociągi i magazyny) dla bezpieczeństwa i płynności transgranicznego handlu gazem w regionie? Czy Trójmorze i Ukraina mogą stworzyć alternatywę dla rosyjsko-niemieckiego sojuszu gazowego? Czy gaz ziemny powinien być „paliwem pomostowym”  dla państw naszego regionu w procesie ich transformacji energetycznej? 
 
Podobnie, jak w poprzednich edycjach Konferencji, znajdziemy także czas na prezentację nowych, interesujących projektów opracowanych i wdrażanych na polskim rynku gazu przez naszych Partnerów. Kontynuować też będziemy zapoczątkowany dwa lata temu temat cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury energetycznej ponieważ coraz więcej zagrożeń pojawia się właśnie w cyberprzestrzeni.
 
Jako organizatorzy planujemy podjąć wszelkie starania zmierzające do utrzymania wysokiej rangi Konferencji GAZTERM, co rozumiemy głównie jako zapewnienie uczestnikom najwyższego poziomu usług związanych z jej przebiegiem oraz wysokiego poziomu merytorycznego, który zapewnia Partner Merytoryczny Konferencji – Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. Od wielu lat Partnerem Głównym Konferencji GAZTERM jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. a Partnerem Branżowym  Izba Gospodarcza Gazownictwa.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej Konferencji, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń w branży energetycznej
                                                                                                  
Organizatorzy
24 Konferencji Gazterm 2021


PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI GAZTERM

PATRON HONOROWY 24 Konferencji Gazterm 2021

Image
PATRON HONOROWY XXIII Konferencji Gazterm 2020

KOMITET HONOROWY 24 Konferencji Gazterm 2021

Image
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Minister Energii Litwy
Wojewoda Zachodniopomorski
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Wojewoda Zachodniopomorski
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Dania w Polsce Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Wojewoda Zachodniopomorski
Wojewoda Zachodniopomorsk
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Regulacji Energetyki
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Instytut Nafty i Gazu
Instytut Nafty i Gazu

PARTNERZY KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY 24 Konferencji Gazterm 2021

Image
PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
 PARTNER BRANŻOWY KONFERENCJI
Izba Gospodarcza Gazownictwa
PARTNERZY
ORLEN S.A.
Polska Spółka Gazownictwa sp. zo.o.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
GAS STORAGE POLAND SP. Z O. O.
Budimex
GAZ SYSTEM
Sempra LNG
System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.
BOŚ Bank
TGE
BGK
Gas-Trading S.A.
Transition Technologies
Transition Technologies-Control Solutions Sp. z o.o.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
VEOLIA
PGNiG GAZPROJEKT
PFR
EDE
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
IC SEC
NTT
STORMSHIELD
RSEnergy
Wawrzynowicz i Wspólnicy spółka komandytowa
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
BWW Kancelaria

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY MEDIALNI Konferencji Gazterm 2021

Image
PARTNER MEDIALNY
CIRE.PL
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
BIZNES ALERT
PARTNER MEDIALNY
Energetyka 24
PATRONI MEDIALNI
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Nowoczesne TECHNOLOGIE
Instal
Biomasa magazyn dl profesjonalistów
Rynek instalacyjny
Wiadomości naftowe i gazownicze
CNG-LNG,PL
Central Europe Energy Partners

ORGANIZATORZY KONFERENCJI GAZTERM

Image
Image
Image
Image
SERWIS KAWOWY
PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA
PROFI COFEE
https://www.facebook.com/konferencjagazterm
© 2024 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
GAZTERM