PGNiG
BGK
IGG
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
prezydent2019.png
PGNiG
  • 2
  • 1
  • 3

Piotr Naimski

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

naimskiPiotr Naimski – polski polityk, biochemik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL, publicysta, były wiceminister gospodarki, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.


 

Žygimantas Vaičiūnas

Minister of Energy of Lithuania

vaiciunasMr. Vaičiūnas professional experience in the Ministry of Energy of Lithuania continues already for a decade. During his career Mr. Vaičiūnas focused on the fields of energy security and energy market integration. He has put considerable efforts into successful accomplishment of such game changing energy projects like floating LNG terminal and electricity interconnections with Poland and Sweden. Today Minister's priorities include synchronization of Baltic States electricity system with the EU, development of regional gas market and promoting of sustainable renewable energy.


 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

jedyniak15 listopada 2019 roku Prezydent RP Andrzej Duda powołał Małgorzatę Jarosińską-Jedynak na stanowisko Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak od 29 listopada 2018 r. do 15 listopada 2019 r. pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Zajmowała się między innymi wdrażaniem funduszy unijnych na innowacje (Program Inteligentny Rozwój), cyfryzację (Program Polska Cyfrowa) i kapitał ludzki (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Do jej obowiązków należał też nadzór nad programem Dostępność Plus, była współautorką ustawy o dostępności. Koordynowała realizację programów dofinansowanych z funduszy norweskich 

i szwajcarskich. Od początku swojej kariery związana jest z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości. Przez 10 lat pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przeszła wszystkie szczeble – od inspektora do dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości. Wcześniej zatrudniona w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn. Jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskała dyplom magistra inżyniera w specjalności inżynieria komunalna. Ukończyła też Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na tej samej uczelni. Zna język angielski. Potrafi też rozmawiać w języku migowym.


 

Piotr Dziadzio

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu

dziadoJest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, gdzie uzyskał tytuł magistra geologii w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym. W Państwowym Instytucie Geologicznym uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii. Ukończył Studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis Univerisity w Nowym Sączu. Posiada  uprawnienia geologiczne kat. I. Karierę zawodową w geologii rozpoczął w 1992 roku w PAN-Instytucie Nauk Geologicznych. W latach 1993-2006, pracował w PGNiG S.A. w Biurze Geologicznym Geonafta w Gorlicach oraz w Departamencie Poszukiwania Złóż Ośrodku Regionalnym Południe w Jaśle. W latach 2006-2011 był dyrektorem zarządzającym spółką Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze sp. z.o.o. w Gorlicach. W latach 2012-2013 pracował w firmach prywatnych związanych z wydobyciem surowców. Następnie od 2014 do chwili obecnej pracuje w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Piotr Dziadzio jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W 2016 został wybrany na sekretarza generalnego tej organizacji, którą to funkcję pełnił do 31 lipca. Od 2004 do dzisiaj pełnił również funkcję redaktora naczelnego czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze. Od 2016 roku jest również sekretarzem Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (Word Petroleum Council). Jest on także autorem wielu publikacji naukowych, opracowań, projektów i dokumentacji geologicznych. Posiada stopień Dyrektora Górniczego III stopnia oraz Odznaczenie Honorowe Zasłużony dla Górnictwa RP, którą otrzymał za pracę na rzecz polskiego górnictwa w 2008 r.


 

Paweł Jabłoński

Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej

jablonskiPaweł Jabłoński urodził się w 1986 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły prawa hiszpańskiego i europejskiego Universidad de Castilla-La Mancha i Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2015 pracował w kancelariach prawnych. Od 2015 r. jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Izby. Od 2018 r. był doradcą Prezesa Rady Ministrów, a następnie zastępcą dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Międzynarodowych. Od lutego 2019 r. jest członkiem Rady Instytutu Europy Środkowej.


 

Ole Toft

Ambasador Królestwa Danii w Polsce.

toftAmbasador Królestwa Danii w Polsce. Dyplomata i pracownik administracji rządowej specjalizujący się w sprawach europejskich. Ukończył studia magisterskie na kierunki prawniczym na Uniwersytecie w Kopenhadze. Od 1994 roku związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zajmował stanowiska w Departamencie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Departamencie Polityki Europejskiej oraz jako szef Sekretariatu Wykonawczego. W 2001 r. został doradcą ds. Polityki europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Trzykrotnie był delegowany do Stałego Przedstawicielstwa Danii przy Unii Europejskiej w Brukseli: w 1998 roku jako Sekretarz Ambasady, w 2004 roku jako Radca, a w 2013 roku jako Zastępca Stałego Przedstawiciela. W 2015 roku został powołany na stanowisko Podsekretarza ds. Zasobów i Operacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2017 r. Objął stanowisko Dyrektora ds. Rybołówstwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które rok później piastował w Ministerstwie Środowiska i Żywności. Jest  żonaty I  jest ojcem dwojga synów.


 

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu  PGNiG SA

kwiecinski

Pan Jerzy Kwieciński jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i doktorem nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program międzynarodowych studiów Master of Business Administration realizowany przez Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Pan Jerzy Kwieciński posiada również doświadczenie w pracy akademickiej i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które zdobywał m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie międzynarodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami, programami i projektami w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowo-badawczym, w tym w branży energetycznej.  W latach 1993–2004 był pracownikiem Komisji Europejskiej, w Przedstawicielstwie w Polsce - zarządzał programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczył w pracach przygotowujących Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej. W latach 2004-2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o, gdzie następnie w latach 2008-2015 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W 2005 r. objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, kierowanym przez Minister Grażynę Gęsicką, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodową Strategii Spójności 2007-2013. W latach 2008-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o., specjalizującej się w przygotowywaniu i wdrażaniu przedsięwzięć oraz innowacyjnych projektów, w tym zakładaniu i prowadzeniu startupów. W tym czasie prowadził także Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W 2015 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 2015 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez Prezydenta  Andrzeja Dudę. W listopadzie 2015 r. został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera Mateusza Morawieckiego w ministerstwie rozwoju w rządzie Premier Beaty Szydło. Od stycznia 2018 r. sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju w rządzie Premiera Mateusza Morawieckiego, a od września 2019 r. jednocześnie funkcję Ministra Finansów, które pełnił  do 15 listopada 2019 r. Zajmował się m. in. przygotowaniem i realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz realizacją polityki spójności.


 

Jarosław Wróbel

Wiceprezes Zarządu  PGNiG SA

wrobel

Absolwent studiów magisterskich i studium doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a także studia menedżerskie Executive MBA (Uniwersytet Gdański i RMS Erasmus University) oraz Post-MBA (Uniwersytet Gdański i SBS Swiss Bussiness School). W energetyce od 1992 r. W latach 1993-1999 związany z Elektrociepłownią „Będzin” SA, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji, a także przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego procesu prywatyzacji kapitałowej w polskiej elektroenergetyce, wykorzystującego mechanizm Giełdy Papierów Wartościowych (Nagroda Debiut Roku 1998). Od 2002 r. związany z PGNiG SA. W latach 2003-2013 Wiceprezes ds. Ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Pomysłodawca i Sponsor Programu wdrożenia w GSG, Zintegrowanej Platformy wspomagającej obsługę procesów na bazie rozwiązań ERP i CIS. Następnie realizował projekty dla firm z sektora paliwowo-energetycznego oraz informatycznego. Współtworzył m.in. Model IT/OT dla GK PGNiG. Od 8 stycznia do 1 marca 2016 r. był Członkiem Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. o.o., a od 2 marca 2016 r. do 16 lutego 2018 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Pod jego kierownictwem Spółka opracowała i wdrożyła strategiczny pakiet zmian dla polskiego gazownictwa dystrybucyjnego na lata 2016-2022, oraz zdobyła w 2017 r. Polską Nagrodę Jakości w kategorii wielkich organizacji gospodarczych.Od 17 kwietnia 2018 r. do 9 stycznia 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Południe SA. Był współtwórcą oraz Sponsorem Programu budowy w ORLEN Południe SA nowoczesnej biorafinerii, na bazie Rafinerii w Trzebini oraz Rafinerii w Jedliczu, będącej centrum kompetencyjnym w zakresie biokomponentów oraz biopaliw dla Grupy Kapitałowej ORLEN SA. Ukończył wiele szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz IT. Autor publikacji  w czasopismach branżowych. Podczas swojej pracy zawodowej został uhonorowany przyznaniem następujących stopni  i tytułów górniczych: Honorowa Szpada Górnicza, grudzień 2017, Generalny Dyrektor Górniczy III Stopnia, listopad 2016,  nr dyplomu 2/18/2016, Dyrektor Górniczy II Stopnia, listopad 2011, nr dyplomu 24/24/2011, Dyrektor Górniczy III Stopnia, grudzień 2008, nr dyplomu 12/112/2008, Pan Jarosław Wróbel pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS. Obie funkcje pełni nieodpłatnie.


 

Arkadiusz Sekściński

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

sekscinski

Pan Arkadiusz Sekściński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk społecznych w zakresie nauk  o polityce. Był organizatorem programu studiów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne,” specjalność „Bezpieczeństwo energetyczne” i wykładowcą przedmiotów takich jak „Polityka energetyczna Polski”, „Polityki energetyczne państw współczesnych”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym”. Jest autorem artykułów naukowych w językach polskim i angielskim. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany na Uczelni Łazarskiego w ramach Programu MBA Energetyka. Był stypendystą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Uniwersytet w Bergen, Norwegia), Programu Leonardo da Vinci (Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego, Bruksela, Belgia), Programu Socrates – Erasmus (Uniwersytet Kapodystriański w Atenach, Grecja). Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywał od 2007 r. jako konsultant w firmach doradzających podmiotom zajmujących się ciepłownictwem i elektroenergetyką, a następnie od 2011 r. jako dyrektor i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Od 2016 r. był związany z PGE Energia Odnawialna S.A., gdzie jako wiceprezes i p.o. prezesa nadzorował obszary inwestycji, innowacji, eksploatacji aktywów wytwórczych, komunikacji, zasobów ludzkich i bezpieczeństwa. Był prezesem spółek celowych odpowiedzialnych za budowę farm wiatrowych na lądzie oraz rozwój projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pełnił też funkcję Dyrektora Programu rozwoju fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej PGE.


 

Robert Perkowski

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

perkowski

Pan Robert Perkowski jest ekonomistą, samorządowcem, doktorem nauk ekonomicznych. Jest absolwentem studiów podyplomowych “analityka zarządzania” Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”, w którym ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie. Przewód doktorski został otwarty i przeprowadzony w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji, w Warszawie ukończył dzienne studia magisterskie na dwóch specjalizacjach: marketing i kierowanie oraz finanse i bankowość. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2001 r. odbywając staż w departamencie finansowym firmy “Dacon Corp. LTD” przy Queen’s University w Kanadzie. Następnie w 2002 r. rozpoczął pracę w resorcie sprawiedliwości, gdzie zajmował się m.in. opracowywaniem projektów planów finansowych w zakresie płac Służby Więziennej. W okresie 2006-2018 pełnił funkcję Burmistrza Miasta Ząbki. Jednocześnie pełnił funkcję prezesa jednej z korporacji samorządowych “Związek Samorządów Polskich”, gdzie świadczył usługi szkoleniowe oraz uzyskał mandat radnego gminnego i powiatowego. Pan Robert Perkowski pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oraz Członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS.


 

Henryk Mucha

Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

mucha

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od września 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży  w Grupie ATOS Polska (wcześniej Grupa Bull Polska). Odpowiadał, między innymi, za budowę strategii, oferty produktowej, a także rozwój sprzedaży w obszarach energy&utility oraz do sektora publicznego. Pozyskiwał nowe obszary sprzedaży  budował kanały sprzedaży partnerskiej. W latach 2005-2011 był odpowiedzialny za sprzedaż w spółkach branży IT m.in. Innovation Technology Group SA oraz WASKO SA. Wcześniej związany z PKN Orlen SA, gdzie odpowiadał za koordynację wsparcia sprzedaży we wszystkich Regionalnych Biurach Handlu Detalicznego.


 

Krzysztof Hnatio

Prezes Zarządu Gas Storage Poland Sp. z o.o.

hnato

Absolwent KUL, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Śląskiej. Posiada dyplom MBA IAE Aix-Marseille Graduate School of Management oraz Post MBA afiliowany przez Swiss Business School. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w branży gazowniczej i energetycznej. W karierze zawodowej pełnił funkcje: Dyrektora Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa oraz Prezesa Zarządu Nysagaz. W latach 2000-2007 kierował realizacją projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla regionu południowo-zachodniej Polski i systemu przesyłowego kraju, których celem było zapewnienie odpowiednich warunków dla importu gazu z Niemiec i Norwegii. W latach 2008-2015 zarządzał projektami energetycznymi o zasięgu ogólnopolskim, których celem było dostarczanie ciepła i energii elektrycznej w oparciu o źródła kogeneracyjne. W praktyce menedżerskiej zarządzał zarówno regionalną infrastrukturą gazowniczą (na obszarze Dolnego Śląska oraz Województwa Lubuskiego) jak również w rozproszoną infrastrukturą energetyczną na terenie dziewięciu województw (wytwarzającą energię cieplną i elektryczną w oparciu o gaz ziemny). Realizował duże gazownicze projekty inwestycyjne. Inicjator wielu nowoczesnych technik zarządzania oraz rozwiązań strukturalnych i funkcjonalnych w branży gazowniczej. W grudniu 2015 roku powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Operator Systemu Magazynowania sp. z o.o., która w październiku 2017 roku zmieniła nazwę na Gas Storage Poland sp. z o.o.


 

Paweł Stańczyk

Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA

stanczyk

Doświadczony menedżer w sektorze energetyczno-paliwowym. Absolwent studiów menedżerskich MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego, stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez wiele lat był związany z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego. Od 2006 do 2016 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrołęki, odpowiadał m.in.: za kształtowanie polityki przestrzennej miasta, ochronę środowiska oraz utrzymanie i eksploatację obiektów i urządzeń komunalnych, inicjował i koordynował złożone projekty inwestycyjne. Wcześniej pełnił też funkcję Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji zagranicznych i rozwoju gospodarczego w Departamencie Strategii Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych gdzie odpowiadał za wdrożenie w Spółce pakietu paliwowego, energetycznego i transportowego. Spółka wówczas odnotowała najlepsze w historii wyniki finansowe. Odnotował liczne sukcesy m.in.: skutecznie przeprowadzone połączenie spółek OLPP i PERN oraz uzyskanie rekordowych obrotów  na terminalach paliwowych. Zainicjował szeroko zakrojony program budowy nowych pojemności w kluczowych bazach paliwowych wychodząc naprzeciw efektom skutecznej walki Rządu RP z szarą strefą. Zapewnił sprawną komunikację ze stroną społeczną w procesie łączenia spółek, a także wdrażania pakietów legislacyjnych. Po fuzji OLPP i PERN pracował w PKN ORLEN S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. logistyki. Nadzorował logistykę Koncernu na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Niemczech i Litwie. Podlegały mu segmentowo m.in. ORLEN KolTrans Sp. z o.o., IKS Solino S.A., ORLEN Aviation Sp. z o.o. Odpowiadał biznesowo za wdrożenie Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Doprowadził do podpisania od wielu lat oczekiwanego porozumienia z PERN S.A. w sprawie budowy 100 km rurociągu Boronów-Trzebinia, a także wypracował warunki do zwiększenia wydajności i przepustowości w dostarczaniu paliw istniejącymi rurociągami PERN S.A., zwłaszcza w kierunku Mościsk i do kawern IKS Solino. Koordynował również projekty inwestycyjne ukierunkowane na budowanie nowych pojemności magazynowych Koncernu. W latach 2018-2020 Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju w ORLEN Serwis S.A. (od 11.06.2018 r.) oraz President of Board of Directors w ORLEN Service Lietuva. Nadzorował obszar sprzedaży, zakupów, realizacji projektów strategicznych, optymalizacji procesów, rozwój działalności spółki na rynkach zagranicznych. Członek Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

.


 

Konrad Świrski

Prezes Zarządu Transition Technologies S.A.

swirski

Konrad Świrski jest od wielu lat związany z energetyką, optymalizacją produkcji energii i przede wszystkim technologiami informatycznymi dla energetyki, gazownictwa i przemysłu. Jest profesorem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej. Od lat wykłada na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Nieprzerwanie od 1995 roku pełni funkcję prezesa zarządu w firmie Transition Technologies zajmującej się tworzeniem najbardziej zaawansowanego oprogramowania, wdrażaniem systemów automatyki przemysłowej oraz działalnością badawczo-rozwojową. Dziś Transition Technologies to duża Grupa Kapitałowa zatrudniająca niemal 2000 osób, w 14 biurach w Polsce oraz zagranicą (Tajwan, Malezja, USA, Niemcy, Wielka Brytania). Połączenie działań naukowych oraz wieloletnia obecność w biznesie pozwoliły mu na komercjalizację wielu prac badawczych, ma na swoim koncie kilkadziesiąt wdrożeń w elektrowniach w Polsce, USA i Azji, szereg polskich i światowych patentów, nagrody naukowe oraz komercyjne, jest autorem wielu artykułów oraz prac naukowych. Jest laureatem szeregu nagród zarówno tych, które odnoszą się do jego pracy naukowo-dydaktycznej, jak również do działalności komercyjnej jako prezesa zarządu. Od 9 lat prowadzi eksperckiego bloga, w którym stara się przybliżać czytelnikom świat energetyki www.konradswirski.blog.tt.com.pl

.


 

Bartosz Sokoliński

Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

sokolinskiDoradca, inwestor, wizjoner. Przez ponad 15 lat był współwłaścicielem i prezesem w grupie firm marketingowych oraz firmy IT. Założył pierwszą platformę crowdfundingową dla trzeciego sektora – fundujesz.pl, think tank społeczno-polityczny – Forum Od-Nowa oraz ruch na rzecz lepszej nauki w Polsce – Obywateli Nauki. Zajmuje się zarządzaniem, kreowaniem wizji, nadzorowanie strategii, rozwojem innowacji oraz szkoleniami i warsztatami kreatywnymi. Swoją zawodową karierę rozpoczął jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych),  w międzynarodowej – jednej z najlepszych i największych w Polsce – agencji public relations – Alcat Communications. Po dwóch latach pracy w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych został szefem warszawskiego biura. Był odpowiedzialny za Polskę oraz kraje Europy Środkowowschodniej. Kierował tam kilkunastoosobowym zespołem. Skończył studia podyplomowe o specjalizacji PR oraz dziennikarstwo prasowe w Centrum Dziennikarstwa prowadzonym przez Amerykańską Fundację Wolnych Mediów. W latach 1998-2002 był radnym w Gminie Michałowice. Pracował i doradzał m.in. takim firmom i organizacjom jak Agora, Al Khalediah, Alpha Consulting, Ardo, Bank Gospodarstwa Krajowego, Billenium, BlackPoint, C&A Polska, Cemex, Colgate-Palmolive, Compress SA, Cussons, Dynamics PR, Enevis, Europejskie Centrum Tenisa, Fomar Borg Automotive, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Forum Dialogu, Fundacja Dobrej Edukacji, Fundacja Dzieci Niczyje, Gorenje, Fundacja Schumana, Haier, Ignitus, Infor, Korporacja KGL, Kluthe Polska, Konstancin, Kwik-Fit, Infor, Marcato, Merkator, Miasto Stołeczne Warszawa, Murator, Narodowy Bank Polski, PIAP, Platforma Obywatelska, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Prawo i Sprawiedliwość, Projekt: Polska, Propsyche, Prokom SA, Rzeczpospolita SA, Prezydent.pl, Profile PR, Shell Autoserv, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Sygma Bank Polska, Top Employer, Unilever, World Young Business Achiever International.Doradza i prowadzi szkolenia z zakresu komunikowania za pośrednictwem mediów tradycyjnych i społecznościowych, content marketingu, crowdfundingu, prowadzenia prezentacji, kreatywności, strategii, ux oraz edukacji. Prywatnie jest mężem, ojcem trójki dzieci i fanem squasha, tenisa, siatkówki i koszykówki. Ma słabość do dobrego jedzenia i białych win. Z reguły czyta kilka książek na raz – dlatego czasami mu się mylą.


 

Paweł Nierada

Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

nieradaJest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej – Finanse i Bankowość, MBA University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył liczne kursy specjalistyczne w zakresie venture capital, corporate finance, fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.  Ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży bankowości inwestycyjnej i rynków kapitałowych. Zrealizował liczne projekty w obszarach rynków publicznych i prywatnych (pierwotne oferty publiczne, emisje obligacji, akcji, analizy rynkowe), fuzji i przejęć. Świadczył usługi doradztwa strategicznego na rzecz dużych podmiotów korporacyjnych a także doradztwa prywatyzacyjnego (doradztwo zarówno na rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa jak i inwestorów), tak w Polsce jak i zagranicą.  W latach 2007–2016 był Partnerem Zarządzający w Rada Partners – firmie doradczej z obszaru doradztwa strategicznego i rynków kapitałowych oraz holistycznego zarządzania firmą, 2007-2012 – Prezesem Zarządu Silkroute Securities (Polska) sp. z o.o.. Wcześniej pracował jako Dyrektor ERSTE Corporate Finance w Polsce - Grupa ERSTE Bank, Dyrektor zespołu Financial Advisory w Deloitte, Manager  w NM Rothschild Polska, Senior Analyst  Natural Resources and Global Power Team w Credit Suisse First Boston (Europe). Jest ekspertem Instytutu Sobieskiego w zakresie energetyki, strategii i bezpieczeństwa energetycznego. Posiada status Autoryzowanej Osoby (Approved Person) wydany przez brytyjskie Financial Conduct Authority (brytyjski odpowiednik KNF).


 

Małgorzata Banasik

radca prawny, partner zarządzający, Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp. K.

banasikRadca Prawny z wieloletnim doświadczeniem obsługi prawnej największych polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym. Wspierała też firmy sektora chemicznego, nowych technologii, informatycznego i telekomunikacyjnego. Uczestniczy w międzynarodowych projektach energetycznych i infrastrukturalnych. Kompetentnie angażuje się w procesy legislacyjne, w tym w implementację przepisów unijnych w Polsce. Współtworzyła wolny rynek i giełdę gazu. Reprezentuje spółki prawa energetycznego przed Prezesem URE. Współtworzy dokumenty regulujące bieżącą działalność przedsiębiorstw energetycznych, w tym z zakresu usług regazyfikacji LNG w terminalu w Świnoujściu, wykorzystując doświadczenie i wiedzę techniczną. Wspiera Klientów w zakresie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Obecnie zaangażowana jest w tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym PPP instytucjonalnego. Mocna pozycja i aktywność na rynku prawniczym oparte są na doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa, wieloletnim doświadczeniu w zakresie procesów inwestycyjnych, budowlanych i infrastrukturalnych. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożeniowych w sektorze informatycznym, w tym systemów SAP, także na rzecz firm telekomunikacyjnych. Prowadzi szkolenia i aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z rynkiem gazu, sektorem ciepłowniczym i gospodarki odpadami (WtE). W 2019 i 2020 roku została rekomendowana w rankingu THE LEGAL500 EMEA – Energy and natural resources.


 

Herkko Plit

The President and CEO of Baltic Connector Oy

plitHerkko Plit is the President and CEO of Baltic Connector Oy, a special purpose company established in 2015 to implement the Finnish part of the Balticconnector natural gas pipeline project and connect the gas networks of Finland and the Baltic Countries. Prior to his appointment to President and CEO in October 2016, Mr Plit worked as the Deputy Director General at the Ministry of Economic Affairs and Employment, Energy Department since 2012. At the Ministry, he was responsible for Nuclear Energy and Fossil Fuels as well as among other duties overseeing the Balticconnector project and the development of natural gas infrastructure in the Baltic Sea region. Mr. Plit holds a M.Sc. (Engineering Physics) from the Helsinki University of Technology (1996).  Mr. Plit has a solid experience in leading financially significant construction projects and has during his career been widely engaged in energy related activities, especially in nuclear. Mr. Plit has acted as TVO´s Responsible Director for Construction in the Olkiluoto 3 project, served as the CEO of the engineering company Fortum Nuclear Services and as the General Manager of Fortum Corporation´s business unit Expert Solutions, which had the responsibility of group overall short-term energy business. In addition, Mr. Plit has experience in the EU Commission and in fusion energy. Currently, Mr. Plit is a member of Fusion for Energy (F4E) Governing Board and chair of Procurement and Contracts Committee. He is also Vice-Chair of the Board of Enersense International Oyj and founder of P2X Solutions Oy company.


 

Peter Putnam PhD, P. Geol

Prezes Zarządu, Central European Petroleum Ltd.

putnam

Peter Putnam jest geologiem posiadającym 40 lat doświadczenia, zarówno na stanowiskach technicznych jak i kierowniczych. Prowadził działalność w obszarze poszukiwań, eksploatacji oraz oceny złóż i ich zagospodarowania. Ma on także doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz szkoleń. Jest absolwentem Universytetu Brocka, gdzie uzyskał stopień licencjata, oraz Universytetu w Calgary, gdzie otrzymał stopień magistra, a następnie doktora. Swoją karierę rozpoczął w Husky Oil Operations, gdzie spędził 5,5 roku na stanowiskach technicznych i kierowniczych, zajmując się głównie poszukiwaniem i zagospodarowaniem złóż. Przez następne 21 lat pracował w Petrel Robertson Consulting Ltd (PRCL), gdzie awansował na stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa, pozostając do dzisiaj Prezesem niewykonawczym firmy. Jego ostatnie kilka lat na stanowisku kierowniczym w PRCL koncentrowało się na tworzeniu możliwości dla nowych przedsięwzięć typu start-up. Od 2006 roku dr Peter Putnam jako założyciel dwóch spółek Osum Oil Sands Corp i Central European Petroleum Ltd (CEP), zajmował się stworzeniem ich konceptu, aspektem finansowym, a także operacjami Upstream. Dr Peter Putnam pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego CEP. Poza działalnością korporacyjną dr Putnam w przeszłości zajmował stanowisko Prezesa Kanadyjskiego Towarzystwa Geologów Naftowych (CSPG), pełnił funkcję członka rady Stowarzyszenia Licencjonowanych Inżynierów, Geologów i Geofizyków Prowincji Alberta (APEGA), a także przez 6 lat był adiunktem na Wydziale Nauk Geologicznych Universytetu w Calgary. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących różnych aspektów geologii naftowej.

.


 

Remigiusz Nowakowski

Prezes zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.

nowakowski

Od 2020 Executive Director, Heating & Cooling, Poland and Baltics, Fortum. W latach 2018 – 2020 – Prezes Zarządu, PILE ELBUD SA. W latach 2016 – 2019 – Member of the Board, EURELECTRIC – Unia Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie.  Od 2016 – Wiceprezydent, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnopolskiej organizacji pracodawców, działającej  w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. W latach 2015-2016 – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia SA oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Dystrybucja SA a także członek rad nadzorczych w spółkach grupy:Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. i TAMEH – TAURON ArcelorMittal Energy Holding. W latach 2015-2016 – Przewodniczący Komitetu Strategii, Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA. W 2016 – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. W latach 2008-2015 – Dyrektor Wykonawczy, Członek Management Team, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. W latach 2006-2008 – Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Energiapro SA (obecnie Tauron Dystrybucja SA) oraz Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia SA – realizując rządowy program konsolidacji sektora energetycznego oraz wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Absolwent Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz absolwent Prawa, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej i ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynków energii i ciepła. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym.


 

dr Iweta Opolska, CFA

Dyrektor, Biuro Handlu Gazem PKN ORLEN S.A.

opolska

Iweta Opolska jest związana z rynkiem gazu od 14 lat. Współtwórczyni i dyrektor Biura Handlu Gazem od 2013 roku. Wcześniej odpowiedzialna za projekty strategiczne i finansowe w sektorze naftowym oraz gazowym w PwC. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz duńskiego Uniwersytetu w Aarhus. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji dziennikarskich i naukowych.


 

Martin Hupka

Chief Commercial Officer Sempra Lng.

hupka

Martin Hupka is chief commercial officer for Sempra LNG. He is responsible for all commercial and development activities in support of Sempra LNG's mission to become North America's premier LNG infrastructure company. In his role, Hupka oversees the identification and development of LNG infrastructure projects and new commercial opportunities, as well as Sempra LNG's operations center.  Previously, Hupka was general counsel for Sempra LNG and will continue to serve as general counsel until a new appointment is made.  Prior to that, Hupka served as assistant general counsel for Sempra Infrastructure where he supported the Sempra LNG & Midstream and Sempra Renewables businesses.  Hupka joined the Sempra Energy family of companies in 2012 as senior counsel in the law department. Before joining Sempra Energy, Hupka was an associate at the law firm Clifford Chance LLP in Washington, D.C and Paris. Hupka received his bachelor's degree in international affairs from George Washington University and his law degree from Fordham University.


 

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

zawistowski

Piotr Zawistowski posiada 20-letnie doświadczenie w branży energetycznej. W latach 2008-2017 związany był z Grupą TAURON, w której od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy TAURON w obszarze energii elektrycznej i gazu. Stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii objął w październiku 2017 r. W latach 2016-2017 pełnił funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej TGE. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, natomiast od stycznia 2020 r. zasiada  w Zarządzie europejskiego stowarzyszenia giełd Europex. Piotr Zawistowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsię­biorstwem. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.


 

Mario Krpan LLB, MBA

krpan

Mario Krpan is an energy enthusiast with over twenty years of international experience as a policy developer, lawyer, and trade and investment promoter in the energy industry. During his career he was involved in international energy projects and initiatives in Europe, Africa and North America. For the last 15 years, he has resided in Canada, working for the Alberta Government on energy related files including natural gas development – upstream and midstream sectors. In his current role – Team Lead, Energy and Cleantech – he is working with his team on promoting Alberta businesses pursuing energy development opportunities in Europe, Africa, the Middle East and India. He is also a member of several boards including The Centre for Gas and Liquids Monetization.


 

Nemunas Biknius

CEO of Amber Grid

biknus

Nemunas Biknius has 20 years working experience in energy sector. In 2002 obtained Energy science Master degree in Vilnius Gediminas Technical University, and in 2020 a Master of Business Administration degree at ISM University of Management and Economics. Engineering and management carrier developed at integrated national gas company Lietuvos dujos, Ministry of Economy of the Republic of Lithuania. Since 2016 Nemunas Biknius was working as a Chairman of the Board of gas transmission system operator Amber Grid, Chairman of the Board of biomass exchange Baltpool, was a Member of the Board of electricity transmission system operator Litgrid. Since 2020 Nemunas Biknius is a CEO of Amber Grid.


 

Fabian Henzler

Vice President Products MATRIX 42

henzel

As VP Products, Fabian Henzler is responsible for the success, strategy and marketing of all Matrix42 products. Together with his team he is responsible for product management, product marketing, and mergers & acquisitions. He has many years of experience in software development, product management, marketing, and sales. He joined Matrix42 in 2014 as Senior Product Manager for Workspace Management and the Matrix42 Marketplace. Prior to joining Matrix42 he was Head of Product Management at Consulting4IT, before that at EgoSecure.


 

Marcin Tadeusiak

Prezes Zarządu JT S.A.

tadeusiak

Z branżą gazowniczą związany od 26 lat; od 2006 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu JT S.A. – przedsiębiorstwa, które od ponad 45 lat funkcjonuje na rynku gazowym. Inicjator kluczowych zmian i przekształceń przedsiębiorstwa. Spółka buduje strategiczną dla kraju infrastrukturę gazową. W 2017 r. firma uzyskała tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego w sektorze MŚP, a w 2019 r. została uhonorowana przez Urząd Zamówień Publicznych nagrodą LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS w kategorii „Wykonawca”. Członek SIDiR oraz IPMA Polska. Od lipca 2016 r. Członek Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, a od grudnia 2018 r. również Przewodniczący Zespołu ds. ustanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor - Wykonawca. Od października 2018 r. Członek Zespołu Opiniującego (ZOP) w Urzędzie Dozoru Technicznego, a od roku 2019 Członek Prezydium Komitetu Energii przy Polskim Związku Pracowników Budownictwa.


 

Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny Portalu BiznesAlert.pl

jakobik

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analityk rynku energii od 2009 roku. Redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Autor publikacji dziennikarskich i naukowych.


 

dr Jerzy Baehr

radca prawny, partner zarządzający WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

baehr

Współzałożyciel i partner zarządzający w kancelarii WKB. Współkieruje zespołem prawa energetycznego.


 

dr hab. Jakub Pokrzywniak

radca prawny, partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

pokrzywniak

Współkieruje pracami zespołu prawa energetycznego a także współkieruje zespołem prawa ubezpieczeniowego.


 

adw. Mariusz Swora, dr hab. nauk prawnych

Członek rady odwoławczej ACER

swora

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2007-2010. Zajmuje się prawem ochrony konkurencji, prawem energetycznym, prawem gospodarczym i prawem administracyjnym. W przeszłości wykładał na wydziałach prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i UAM w Poznaniu. Redaktor i autor komentarza do ustawy Prawo energetyczne oraz ponad 150 publikacji z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji, prawa bankowego, prawa administracyjnego  i gospodarczego. Posiada doświadczenie w doradztwie międzynarodowym (m.in. na rzecz Komisji Europejskiej). Członek International Association for Energy Economics, honorowy członek Energy Regulators Regional Association.


 

Marcin Roszkowski

Prezes Instytutu Jagiellońskiego, wydawca biznesalert.pl

roszkowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1999–2003 był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 2001–2002 pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego samorządu studenckiego SGH, a od 2001 do 2003 należał do senatu uczelni. Jest absolwentem stypendium fundacji Phoenix, University of Notre Dame w USA. W latach 2004–2013 asystent w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a także wykładowca w Collegium Civitas. Był pierwszym rzecznikiem Muzeum Powstania Warszawskiego. Od 2003 roku pracował w zespole przygotowującym i realizującym koncepcję budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Po otwarciu Muzeum pełnił funkcję rzecznika Muzeum oraz kierownika działu Informacji i Promocji. W latach 2005–2006 sprawował funkcję rzecznika Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Od 2006 do 2008 był wicedyrektorem Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2007 został doradcą Ministra Sportu i Turystyki odpowiedzialnym za koordynacje działań marketingu i komunikacji społecznej na rzecz UEFA-Euro 2012, od 2009 do 2010 pozostawał dyrektorem Departamentu Komunikacji i Promocji w Narodowym Banku Polskim. Został prezesem Instytutu Jagiellońskiego, organizacji non-profit zajmującej się promowaniem myśli wolnorynkowej oraz specjalistycznymi analizami dla biznesu. Objął funkcję prezesa spółki deweloperskiej, która zajmuje się inwestycjami w branży energetycznej. Współzałożyciel BiznesAlert.pl – serwisu internetowego poświęconego rynkowi opinii o energetyce i infrastrukturze. BiznesAlert.pl w 2014 roku został uhonorowany nagrodą Dragon’s Claw, przyznawaną przez miesięcznik Polish Market.


 

Adam Wawrzynowicz

radca prawny, wspólnik zarządzający, Wawrzynowicz i Wspólnicy spółka komandytowa

wawrzynowicz

Ekspert rynku gazu. Prawnik regulacyjny, specjalizujący się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw działających na rynku energetycznym, w tym w szczególności na rzecz firm działających w segmencie gazownictwa, elektroenergetyki, ciepłownictwa i energetyki odnawialnej. Posiada doświadczenie zarówno w doradztwie dotyczącym kwestii regulacyjnych (postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki), jak i doradztwie obejmującym pozostałe sfery aktywności przedsiębiorstw (m.in. doradztwo związane z IT i wdrożeniami systemów teleinformatycznych, transakcje handlowe, zamówienia publiczne). Świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz największych operatorów systemu gazowego w Polsce w ramach projektów dotyczących między innymi bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski, systemu wsparcia dla Terminalu LNG w Świnoujściu czy z zakresu zapasów obowiązkowych gazu. Doradzał przy konsolidacji spółek dystrybucyjnych w grupie PGNiG oraz w projekcie wydzielenia z grupy kapitałowej PGNiG segmentu dystrybucji  wyznaczenia PGNiG S.A. operatorem systemu magazynowania. Brał udział w pracach dotyczących opracowania koncepcji dostosowania modelu funkcjonowania Operatora Systemu Magazynowania do założeń wynikających z III Pakietu Energetycznego. Współautor założeń do projektu ustawy Prawo gazowe przygotowywanego na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa. Doradzał przy projektach z zakresu telekomunikacji, energetyki odnawialnej oraz inwestycji infrastrukturalnych. Nadzorował doradztwo prawne związane z opracowaniem projektów podstawowych dokumentów regulujących działalność w segmencie magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego – Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Reprezentował kluczowe spółki z GK PGNiG w postępowaniach o udzielenie koncesji, postępowaniach taryfowych oraz w postępowaniach o wyznaczenie operatorów systemów gazowych.


 

PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI

Image

PARTNER STRATEGICZNY KONFERENCJI

Image

PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI

Image

BRANŻOWY PARTNER KONFERENCJI

Image

PARTNERZY XXIII KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY MEDIALNI

SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

Image

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNER MEDIALNY

Image

STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNYM

Image
studio 4|u

70-782 Szczecin,
ul. Leśna Polana 17
tel. 607 220 470
tel. 602 365 879
e-mail: gazterm@gazterm.pl

MULTIMEDIA i ARCHIWUM

SOCIAL MEDIA

© 2024 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
GAZTERM